Sự Hộ Trì Chánh Pháp Của Nữ Thí Chủ Tỳ-Xá-Khư


 

Hoà Bình trong Đạo Phật - By Thầy Thích Trừng Sỹ

 

 

 

@ Phap Nhan Temple - Del Valle, TX

W3Counter